tìm thành phần phần trăm của caco3 trong mẫu yahoo ansers