chi phí xây dựng một nhà máy chế biến là bao nhiêu