sự khó khăn của việc khai thác trong ngành công nghiệp