sản xuất quặng sắt ấn độ 2022 trạng thái khôn ngoan