tôi có thể cạo một bình ngưng ac trên xe hơi bao nhiêu