rửa giải khai thác mỏ và xử lý điện cho nhà máy chế biến vàng