câu hỏi và câu trả lời cho quá trình mài mỏ than chì