tạp chí khai thác mỏ uganda bổ sung tháng 4 năm 1996