sự khác biệt giữa quá trình tuyển nổi bọt và máy nghiền búa