các yếu tố ảnh hưởng đến đầu ra của máy nghiền rom pad