tại sao quặng đồng không được cô đặc bằng cách rửa thủy lực