tất cả các phế liệu liên quan hoặc ngừng hoạt động để bán