tầm quan trọng của âm thanh trong nhà máy bóng xi măng