sử dụng các nhà máy nhựa đường trong phạm vi 50 tấn