ngành công nghiệp đang phát triển mạnh mẽ ở nước ngoài