nhà sản xuất thiết bị khai thác có tỷ lệ thu hồi cao từ nhà cung cấp bangkok